Privacyverklaring persoonsgegevens

Wat is een ‘persoonsgegeven’?
Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van een overleden persoon of rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens.

Bergmann Media is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27321240.

In verband met privacy en privacywetgeving wordt bij deze verklaard dat door jou verstrekte persoonsgegevens altijd worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en niet zomaar worden doorgestuurd of doorverkocht aan anderen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, waarvoor een verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten, maskering van IP-adressen is ingesteld en de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Verder wordt er geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze hebt opgegeven. Webformulieren waarmee jij je hebt aangemeld voor een workshop, training of bijeenkomst worden binnen 3 tot 6 maanden na de betreffende activiteit vernietigd.

Sta je in de e-maillijst voor een nieuwsbrief of andere updates -waarvoor jij eerder toestemming hebt gegeven- heb je te allen tijde de mogelijkheid om je via emailadres info@simonebergmann.nl af te melden of wanneer het een nieuwsbrief betreft, onderaan uit te schrijven (of je gegevens te updaten). Met de emaildienst waarvan voor deze website gebruik wordt gemaakt is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Je kunt voornoemd e-mailadres ook gebruiken om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen uit het bestand van Bergmann Media.