Mens, maatschappij, onderwijs, zorg

Waar kan ik je mee helpen? Met het opzetten van een netwerk of community? Het doen van een kwalitatief onderzoek aan de hand van interviews? Of wens je ondersteuning op het gebied van communicatie? Neem contact met me op wanneer je met mij van gedachten wilt wisselen of direct een offerte wilt.

Sociale cohesie, community building
In een van de wijken van Den Haag zette ik een buurtnetwerk op. Met als doel om in een ongedwongen sfeer buurtgenoten met elkaar te verbinden. Los van gezelligheid kunnen hieruit natuurlijk ook vriendschappen, burenhulp of andere leuke gezamenlijke activiteiten voortvloeien.

Werk vinden, voorkomen armoede
Binnen een groter project gericht op armoedebestrijding in een van de stadsdelen van Den Haag, zette ik een netwerk voor startende zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op. Met als doel: uitwisselen kennis en ervaring, elkaar versterken (samenwerken), ruilen/delen. Via de bijeenkomsten en Facebookgroep vergroot je als kersverse zelfstandig professional direct je netwerk en creëer je met name door persoonlijk contact kansen op samenwerking, nieuwe klanten en ingangen tot nieuwe projecten.

In juni 2017 werd de Agenda Micro-ondernemerschap door Karsten Klein (toenmalig wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens) gepresenteerd in het college van B&W. Hierin staat het startersnetwerk vermeld als een goed voorbeeld van kennisuitwisseling tussen zzp’ers. De Agenda werd in december 2017 behandeld tijdens de raadsvergadering op het stadhuis. Ik heb gebruikgemaakt van de inspreektijd om het belang van ondersteuning door de gemeente van lokale initiatieven zoals dit netwerk te benadrukken richting de raadsleden.

Omdat het netwerk inmiddels ‘goed in beeld’ was werd ik door de gemeente benaderd om mee te doen aan een onderzoek onder zzp’ers door VNG Realisatie. In oktober 2017 heb ik geregeld dat een aantal zzp’ers (1/3 van de volledige onderzoeksgroep) uit het netwerk geïnterviewd werd voor dit onderzoek. De resultaten hiervan (denk aan: Wat missen gemeenten als zij de lokale zzp’er niet in beeld hebben? Wat is de realiteit van deze lokale zzp’er? Welke persona’s zzp’ers zijn er?) werden gepresenteerd tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘De ZZP’er in beeld’ in maart 2018. Ik werd door VNG Realisatie ingehuurd om tijdens deze bijeenkomst dagvoorzitter te zijn.

Lees ook: interview met mij over ZZP Loosduinen

Bijeenkomst ZZP-netwerk Loosduinen op 10 oktober 2016. Foto: Michel Heerkens.

Ouderenparticipatie
Voor alle stadsdelen van Den Haag deed ik kwalitatief onderzoek naar de behoeften van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierover bracht ik een evaluatie- en adviesrapport uit.

Kansen & ontwikkeling kinderen en jongeren
Ik deed een onafhankelijk veldonderzoek (kwalitatief) naar de behoeften van jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar in een van de stadsdelen van Den Haag. Wat vinden zij leuk aan dit stadsdeel? Wat niet? Wat zijn hun wensen? De bevindingen werden gebruikt als input voor gemeentelijk beleid.

Voor een organisatie die zich wereldwijd (meer dan 50 landen) richt op het verbeteren van kansen voor jonge kinderen die opgroeien in omstandigheden van sociale en economische achterstand, ondersteunde ik zowel op communicatief als organisatorisch gebied een partner event in Amsterdam.

Bij buitenschoolse opvang gaf ik workshops improvisatietheater om verbeeldingskracht, concentratie en teamwork bij kinderen te stimuleren. In het mbo-onderwijs gaf ik gastles.

Samenredzaamheid, deeleconomie, duurzaamheid
In een van de stadsdelen van Den Haag ondersteunde ik een project dat zich erop richt deelinitiatieven, op wijk- en buurtniveau, meer bekend te maken bij kwetsbare groepen in de samenleving: dat zij hier de voordelen van inzien en leren hier praktisch gebruik van te maken. Om zo geld te besparen of juist wat bij te verdienen, hetgeen hun financiële situatie kan verbeteren. Ook kan het zijn dat zij langs deze weg meer verbinding hebben c.q. ervaren in hun nabije omgeving.

Aan een pamflet over duurzaamheid gericht aan politici en uitwerkers bij projecten en programma’s gericht op het (verder) verduurzamen van de stad Den Haag, leverde ik een bijdrage op redactioneel gebied. Het pamflet bevat vier bouwstenen waarop gesteund kan worden bij ‘een eerlijke en ambitieuze transitie’. Klik hier om het pamflet te lezen.

Lees ook:
‘Gereedschapsbibliotheek voor en door bewoners Segbroek (voorlichtingsavond)
‘Nieuw initiatief ‘De Buurtschuur’ voor bewoners Segbroek’

Eerstelijnszorg (huisartsen)
In de afgelopen jaren ondersteunde ik huisartsen zorggroepen op het gebied van communicatie. In de vorm van advies, teksten en het doen van interviews met huisartsen en andere specialisten waarmee de huisarts samenwerkt binnen de eerstelijns- en ketenzorg.

Stedelijk jongerendebat Haags 5 Mei Comité (2013). Foto: Amir Mafaki.

Debat, dialoog, gesprek
Voor diverse maatschappelijk georiënteerde organisaties voerde ik presentatieopdrachten uit. Thema’s bijvoorbeeld: autisme op de werkvloer, omgaan met multiple sclerose, vrijheid en gelijkheid, burgerparticipatie, duurzaamheid.

Ik presenteer zowel in het Nederlands als Engels. Op 18 juni 2018 was ik bijvoorbeeld voorzitter tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘de Donuteconomie’ (voertaal Engels) van VNG Realisatie met de Brits econoom Kate Raworth (boek ‘Dougnut Economics’). Deze bijeenkomst ging met name over ‘circulaire economie’.

Simone Bergmann, 2e van links. Tijdens het symposium ‘De Toekomst van Loosduinen’ was een sneltekenaar aanwezig om de resultaten van alle werkgroepen beknopt te visualiseren.

In 2017 mocht ik gespreksleider zijn van de werkgroep Jong in Loosduinen tijdens het symposium ‘De Toekomst van Loosduinen’, georganiseerd door Commissie Loosduinen. Er waren werkgroepen voor verschillende thema’s: bewoners van Loosduinen gingen met elkaar in gesprek voor een mooie toekomst van dit Haagse stadsdeel! De resultaten van de bijeenkomst werden later door de commissie vervat in een manifest ter overhandiging aan het gemeentebestuur.